Close

Slider Title

Slider Title

Short Excerpt
REAL PROJECT

Подпомагане на безработни лица да се интегрират на пазара на труда като станат предприемачи и създадат собствено работно пространство.


Подробно описание на проекта „REAL”

Младежката безработица е глобален проблем и социалната, политическа и икономическа цена на продължаващата криза ще бъде огромна.

Тъй като през последните години ръстът на безработица по света и особено в Европа се повишава с бързи темпове, ние искаме да помогнем на младите хора, чрез повишаване на предприемаческите си знания и умения, да се преборят с икономическата криза като станат предприемачи.  

Нашият проект ще продължи две години и обхваща 10 организации от 8 европейски страни. Обучителите от участващите институции ще насочат вниманието си върху интердисциплинарни теми като инженерните науки, икономиката, администрацията, изящните изкуства и пр.

Консорциумът ще създаде нови идеи за работа и инвестиции и ще предложи нови модели на устойчиво интердисциплинарно предприемачество.

Завършилите в тези сфери ще се възползват от проекта “REAL” като реализират новаторски и приложими предприемачески модели посредством електронен обучителен портал.


Цели

Повишаване на ключовите компетентности и уменията на безработните млади хора, с акцент върху  онези от тях, които ще им помогнат да се включат в пазара на труда.


Основната цел на проекта “REAL”


Основната цел на проекта “REAL”  е да помогне на безработни млади хора да се интегрират на пазара да труда като станат предприемачи и създадат собствено работно пространство.

По-специално целим:

  • Да подкрепим участниците чрез дейности по обучение и преквалификация да придобият и използват знанията, уменията и квалификацията си, за да повишат личностното си развитие, възможностите си за намиране на работа или други форми на заетост и да участват на пазара на труда на европейско ниво; 
  • Да насърчим качествените подобрения, иновациите и интернационализацията на участващите образователни и обучителни организации чрез по-интензивно транснационално сътрудничество;
  • Да промотираме предприемаческото обучение за развитие на активно гражданство, заетост и инициативи за създаване на нови бизнеси;
  • Да повишим участието в обучения и дейности за стимулиране на заетостта сред образователните и обучителни организации и другите заинтересовани страни; .
  • Да развием базисните компетентности на целевата група;
  • Да подобрим отношенията между университетите, бизнеса и пазара на труда; 

Да подкрепим интердисциплинарното и международно сътрудничество между организации от различни сектори.

Стратегическа рамка

Програми на ЕС, стратегии и планове за действие, релевантни на приоритетите на проекта “REAL”. 

Релевантност с проект “REAL” :

 

Стратегия „Европа 2020”:

Проектът цели подпомагане на завършващи студенти, които поради настоящата икономическа криза са безработни, да подобрят професионалния си профил и да се интегрират на пазара на труда чрез обучение по предприемачество, в т.ч. курсове, семинари, практически обучения и пр. Ще бъде проведено и проучване за определяне на нуждите на пазара на труда и на безработните младежи. Младите хора ще бъдат обучени в зависимост от техните нужди, така че да повишат квалификацията си. В резултат на проекта представителите на целевата група ще разполагат със създадени от самите тях работни места или ще могат да си намерят релевантна работа. Така чрез промотиране на предприемачеството и подкрепа на младежката заетост, проектът отговаря на стратегията „Европа 2020”, чиято цел е да подпомага интелигентния, устойчив и включващ растеж.

План за действие „Предприемачество 2020”:

Този план си поставя за цел до 2020 г. заетостта на хората от възрастовата група 20-64 год. да достигне 75%. Проектът директно допринася за постигане целите на плана „Предприемачество 2020”.

Еразъм +

По време на изпълнение на дейностите на проекта ще бъдат използвани атрактивни обучителни програми и методологии, базирани на дигиталните средства. Онлайн обучителната платформа ще бъде многоезична и ще бъде преведена на всички езици на включените в проекта страни. Ще се създаде синергия между организации от различни сектори. Всичко това директно се свързва с приоритетите на програма „Еразъм +”.


Партньорство в проектa “REAL”

 
Всяка от включените в консорциума на проекта “REAL” организации е била избрана спрямо нейния опит в осъществяването на подобни дейности, инициативи и проекти в рамките на Европейския съюз.


USAK

Turkey

(Coordinator)

Contact Us